Mga Tungkulin at Responsibilidad ng mga Elected Government Officials

Narito ang ilan sa mga trabaho, tungkulin at responsibilidad na dapat gampanan ng ating mga inihahalal na mga opisyal ng lokal at pambansang gobyerno.

palasyo ng malakanyang

Pangulo ng Pilipinas
 • Commander in chief ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas
 • Pinuno ng ehekutibong sangay ng Pamahalaan (kabilang ang mga Cabinet at lahat ng mga Kagawaran)
 • Tanggihan ang bagay na paglalaanan ng pondo o sistema ng pagbubuwis
 • Magtalaga ng bagong ikalawang pangulo mula sa kongreso at sa pahintulot ng nakararami sa kongreso kapag nabakante ang posisyon ng ikalawang pangulo
 • Depende sa pagsang-ayon ng kumisyon ng pagtatalaga, italaga ang mga pinuno ng mga sangay na tagapagpaganap, kinatawan sa ibang bansa, pampublikong kinatawan, ilang opisyal ng kasundaluhan, at iba pang posisyon sa gobyerno ayon sa konstitusyon
 • Mangangasiwa sa lahat ng sangay ng gobyerno at siguraduhing lahat ng batas ay nasusunod
 • Mamuno sa buong kasundaluhan at pakilusin ang mga sundalo kung kinakailangan
 • Ipataw ang Martial Law o bawiin ang Writ of Habeas corpus sa loob ng 60 araw sa panahon ng pananakop o pag-aaklas
 • Mangontrata para sa pondo o pangungutang ng gobyerno sa pakikipag-ugnayan sa Lupon ng Pananalapi
 • Magpasa sa kongreso ng badyet at pagkukunan ng pondo para dito
 • Magtalaga ng mga miyembro ng punong hukom at mga hukom ng mababang hukuman
 • Magbigay ng mga utos sa pagpapaganap ng katungkulan ng gobyerno at mga sangay nito
 • Paganahin ang kapangyarihan sa mga dayuhan sa loob ng bansa
 • Kumpiskahin ang pribado o pampublikong ari-arian ng may ampat na kabayaran para sa kapakanan ng lipunan gamit ang maayos na pamamaraan ng batas
 • Ilaan ang pampublikong lupa para gamitin ng publiko
Bise Presidente
 • Maaaring tumanggap ng posisyon sa gabinete at gampanan ang tungkulin nito
 • Magsilbing Pangulo kung ang posisyon na ito ay nabakante
Senador at Kongresista
 • Humarap sa kanilang lupon para madinig sa mga bagay na may kinalaman sa kanilang katungkulan
 • Magdeklara ng kundisyon ng giyera ayon sa boto ng 2/3 ng pinagsamang pagpupulong ng senado at kongreso
 • Sa panahon ng giyera o sakuna, maaaring bigyan ng kongreso ang Pangulo ng kapangyarihan para tugunan ang sitwasyon, maaari din itong bawiin ng kongreso
 • Magmumula sa mababang kapulungan ang mga batas na ipapatupad ukol sa pagbubuwis, utang ng gobyerno at iba pang bayarin (ang senado ay maaari lamang magmungkahi at sumang-ayon).
 • Ang proseso sa pag-aapruba ng pondo ng kongreso ay susunod sa patakaran ng pag-aapruba sa iba pang sangay ng gobyerno
 • Isaad ang paglalaanan ng mga espesyal na pondo at siguraduhing may mapapagkunan nito ayon sa pambansang ingat-yaman o di kaya ay nararapat na kalapin sa naaayon na pagbubuwis
 • Gampanan ang kanilang tungkulin sa mga komiteng itinalaga sa kanila
 • May mga pondo na ipagkakaloob sa ilang opisyal ngunit kinakailangang gamitin para sa pampublikong kapakanan, suportado ng mga dokumento at naaayon sa mga patakaran at batas.
 • Ibalik sa pangkalahatang pondo ng gobyerno ang sobra sa mga espesyal na pondo
 • Walang batas na ipapasa para palawakin ang kapangyarihan ng katas-taasang hukuman
 • Walang batas na ipapasa para magtalaga ng political dynasty
 • Magtalaga ng sistema para imungkahi o tanggihan ng taumbayan ang isang batas na ipinasa ng kongreso alinsunod sa pamamaraan ng pagmungkahi o pagtanggi
 • Isaad ang katangian ng mga hukom para matangap sa mababang hukuman
 • Tanggihan o pahabain ang martial law na ideneklara ng pangulo
 • Linawin ang limitasyon at sakop ng mga korte ng hustisya maliban sa pinakamataas na korte o kataas-taasang hukuman
 • Mag-impeach ng pangulo, ikalawang pangulo, miyembro ng punong kahukoman, miyembro ng komisyon ng konstitusyon at ang ombudsman
 • Magmungkahi ng pagbabago sa konstitusyon
Gobernador ng Lalawigan
 • Ilatag ang batayan ng mga polisiya ng probinsiya at managutan sa sangguniang panlalawigan para sa mga programa ng gobyerno
 • Bigyang direksyon ang planong pangkaunlaran ng probinsya
 • Ihayag sa Sangguniang Panlalawigan ang programa ng gobyerno at magmungkahi ng angkop na polisiya at proyekto
 • Pangatawanan ang probinsiya sa lahat ng negosasyon , kontrata at obligasyon sa pagsang-ayon ng Sangguniang panlalawigan
 • Magsagawa ng mga paraan para matugunan ang mga sakunang natural o gawang-tao
 • Suriin ang mga talaan at dokumento ng lahat ng tauhan ng probinsiya
 • Mamahagi ng utos na tagapagpaganap ng Pangulo sa loob ng 72 oras mula sa pagkakautos nito
 • Bisitahin ang mga siyudad at munisipyo ng probinsya minsan kada anim na buwan
 • Pangatawanan ang probinsya sa mga palaro sa labas ng probinsya
 • Magsagawa ng taunang palarong panlalawigan
 • Magpasa sa Pangulo ng taunang ulat ukol sa mga pangyayari sa probinsya
 • Ipataw ang mga batas, ordinansa at mga aprubadong programa, proyekto at gawain sa probinsya
 • Magpatawag ng pagpupulong ng mga opisyal sa probinsya
 • Pangasiwaan ang planong pangkapayapaan at pangkatahimikan ng probinsya
 • Tumawag sa mga mga ahensya ng pagpapatupad ng batas upang sugpuin ang rebelyon at iba pang kilos laban sa kapayapaan
 • Mangasiwa sa pangangalap ng pondo at buwis para sa pagpapatakbo ng mga Gawain ng probinsya
 • Paabrubahan sa Sanggguniang Panlalawigan ang taunang badyet ng probinsya
 • Mamahagi at bumawi ng mga permiso at lisensya
 • Magsagawa ng mga hakbang para mapangalagaan ang likas-yaman
 • Pangalagaan ang mga karapatan at ari-arian ng probinsya
 • Magtalaga ng mga pagdinig sa mga kaso na mya kinalaman sa paglabag sa ordinansa sa di pagbayad sa buwis at pagbawi ng pondo at ari-arian
 • Siguruhin ang pamamahagi ng mga serbisyong pampubliko
Municipal Mayor
 • Mangasiwa sa lahat ng gawain ng lungsod
 • Ilatag ang batayan ng mga polisiya ng lungsod at managutan sa Sangguniang Panlungsod para sa mga programa ng gobyerno
 • Bigyang direksyon ang planong pangkaunlaran ng lungsod
 • Ihayag sa Sangguniang Panlungsod ang programa ng gobyerno at magmungkahi ng angkop na polisiya at proyekto
 • Pangatawanan ang syudad sa lahat ng negosasyon, kontrata at obligasyon sa pagsang-ayon ng Sangguniang Panlungsod
 • Magsagawa ng mga paraan para matugunan ang mga sakunang natural o gawang-tao
 • Suriin ang mga talaan at dokumento ng lahat ng tauhan ng lungsod
 • Bisitahin ang mga barangay minsan kada anim na buwan
 • Magkasal
 • Magsagawa ng palarong panlungsod
 • Magpasa sa gobernador ng taunang ulat ukol sa mga pangyayari sa syudad
 • Ipataw ang mga batas, ordinansa at mga aprubadong programa, proyekto at gawain sa lungsod
 • Magpatawag ng pagpupulong ng mga opisyal sa lungsod
 • Pangasiwaan ang planong pangkapayapaan at pangkatahimikan ng lungsod
 • Tumawag sa mga mga ahensya ng pagpapatupad ng batas upang sugpuin ang rebelyon at iba pang kilos laban sa kapayapaan
 • Mangasiwa sa pangangalap ng pondo at buwis para sa pagpapatakbo ng mga gawain ng lungsod
 • Paabrubahan sa Sangguniang Panlungsod ang taunang badyet ng lungsod
 • Mamahagi at bumawi ng mga permiso at lisensya
 • Magsagawa ng mga hakbang para mapangalagaan ang likas-yaman
 • Pangalagaan ang mga karapatan at ari-arian ng lungsod
 • Magtalaga ng mga pagdinig sa mga kaso na may kinalaman sa paglabag sa ordinansa sa di pagbayad sa buwis at pagbawi ng pondo at ari-arian
 • Siguruhin ang pamamahagi ng mga serbisyong pampubliko
Vice Mayor
 • Manilbihang pangunahing opisyal ng Sangguniang Panlungsod (SP), maaari lamang bumoto pag tabla (pareho ang dami ng bilang) ang botohan
 • Pirmahan ang mga dokumento sa paggasta ng SP
 • Italaga ang mga opisyal at empleyado ng SP ayon sa nakasaad sa serbisyo sibil
 • Punan ang nalalabing panahon sa opisina ng mayor kung ito ay mabakante
Sangguniang Panlungsod (City Councilors)
 • Aprubahan at magpasa ng mga resolusyon para sa maayos na pagpapatakbo ng lokal na pamahalaan.
 • Gamitin ang buwis at iba pang likas yaman para sa pagpapaunlad ng lungsod
 • Magsagawa ng mga ordinansa sa pag-aapruba ng mga permiso at lisensya ng kalakalan at iba pang operasyon sa lungsod
 • Mangasiwa sa mga gusali at imprastrakturang nasasakupan ng lungsod
 • Aprubahan ang mga ordinansa sa mahusay na pamamahagi ng mga serbisyo publiko
 • Gawin ang iba pang katungkulan na ipinagkaloob ng batas
Barangay Kapitan
 • Ipataw ang mga batas at ordinansa na naangkop sa barangay
 • Makipagtalakayan at mangontrata para sa barangay sa pahintulot ng Sangguniang Barangay
 • Panatilihin ang kaayusang pampubliko
 • Tumulong sa Mayor at sa Sangguniang Panglungsod sa kanilang mga tungkulin
 • Magtawag at mangasiwa sa mga pulong ng barangay at bumoto lamang kapag patas ang botohan
 • Magtalaga at palitan ang ibang mga opisyal ng barangay sa pahintulot ng nkararami sa sangguniang barangay
 • Bumuo at manguna ng grupo para maaksiyunan ang anumang kalamidad
 • Makipag-ugnayan sa konsehong pangkaunlaran ng barangay sa paghahanda ng badyet ng barangay
 • Aprubahan ang mga dokumento sa mga gastusin ng barangay
 • Ipataw ang mga batas at regulasyon para sa proteksyon ng kalikasan
 • Ipatupad ang operasyon ng katarungang pambarangay
 • Subaybayan ang mga gawain ng Sangguniang Kabataan
 • Siguraduhin ang pamamahagi ng serbisyo publiko, magsagawa ng taunang palarong pambarangay
 • Maaaring magdala ng armas sang-ayon sa nakasaad sa batas
Sangguniang Pambarangay (Barangay Councilors)
 • Ipataw ang mga ordinansa para sa kapakanan ng barangay
 • Ipataw ang mga ordinansa sa pagbubuwis
 • Sundin ang taunang badyet
 • Paglaanan ang pagpapagawa at pagpapaayos ng mga gusali at pampublikong gawain ayon sa pondo ng barangay at iba pang pondo na nakalaan
 • Magbigay mungkahi sa Sangguniang Panlungsod para sa ikauunlad ng barangay
 • Tumulong sa paggawa at pag-organisa ng mga kalakalan sa loob ng barangay
 • Pangasiwaan ang mga pasilidad na nasa kapangyarihan ng barangay pati na ang pagsingil sa pag-gamit ng mga ito
 • Mangalap ng pondo, materyales at tauhan para sa pampublikong gawain at kalakalan na makatutulong sa barangay
 • Bayaran ng naaayon ang paninilbihan ng mga opisyal ng barangay
 • Pahintulutan ang punong barangay na mangontrata para sa barangay
 • Magpataw ng parusang pagbabayad ng salapi sa paglabag ng anumang ordinansa
 • Ibigay ang mga pangangailangan ng lupong tagapamayapa at pangkat ng tagapagkasundo para sa pagganap ng kanilang tungkulin
 • Ibigay ang mga pangangailangan ng mga tanod at mga serbisyong pampubliko sa pagganap ng kanilang tungkulin
 • Magsagawa ng mga programa na humihikayat sa publiko na tumulong sa gobyerno
 • Magsagawa ng mga paraan para maiwasan ang pagdami ng mga squatter at masasamang elemento
 • Proteksiyunan ang kapakanan ng mga bata sa barangay lalo na ang edad 7 pababa
 • Magsagawa ng mga paraan para masugpo ang pagkalulong sa bawal na gamot at pang-aabuso sa bata
 • Pangunahan ang pagtatatag ng mataas na paaralan sa baranggay kung kakayanin
 • Maglaan ng lugar sa barangay para sa hindi pormal na edukasyon kung kakayanin
 • Maglaan para sa pamamahagi ng serbisyo publiko
 • Tulungan ang punong barangay sa kanyang mga katungkulan
 • Panatilihin ang pampublikong kaayusan at kapayapaan
 • Gawin ang ibang pang katungkulan na ipinataw sa kanila ng punong barangay
Sangguniang Kabataan (SK)
 • Magsagawa ng mga programa para sa paglago ng sosyal, politika, kultura, dunong, pagpapahalaga, ispiritwal at pisikal ng mga miyembro
 • Magsagawa ng mga gawain para kumalap ng pondo parasa sangguniang kabataan
 • Bumuo ng mga grupo para sa pagganap ng tungkulin ng SK
 • Magpasa ng taunang report sa sangguniang barangay ukol sa mga gawain at proyekto ng SK
 • Kumonsulta at makipag-ugnayan sa iba pang mga grupo ng kabataan sa barangay sa pagbuo pagpapalaganap ng mga polisiya at programa
 • Gawin ang iba pang katungkulan na ipinataw ng Sangguniang Barangay

References:Categories: Pilipinas Info

Tags: , , , , , ,

7 replies

 1. ano din po yung mga pakinabang ng classroom officers?

 2. maliit man ang barangay pero ang punong barangay ay isang makapangyarihang posisyon sa gobyerno…

 3. anu-ano ang maaaring maging responsibilidad ng isang lehitimong organisasyon o samahan sa loob ng barangay sa aspetong kaunlaran, kabuhayan, kapayapaan at kalusugan? maaari din ba magpasa ng mga resolusyon sa barangay? hindi ba kalabagan sa panig. ng mga nanunungkulan?

 4. sana nakalagay din dito ang tungkulin/trabaho ng mga board member

 5. Pwede ba mag magpasa ng ordinansa ang hindi konsehal?

 6. sana rin nakalagay ang tungkulin/trabaho ng isang congressman/congresswoman

 7. Sana nakalagay din dito ang tungkulin/trabaho ng isang bise gobernador.

Leave a Reply

%d bloggers like this: