Pinay

Ang pagkakakilala ko sa aking sarili ang higit na mahalaga kaysa sa sasabihin ng iba.